KYSYMYKSIÄ PIHASUUNNITTELUUN LIITTYEN

 


1. Mitä hyötyä pihasuunnitelmasta on?


Pihan suunnitteleminen etenkin uudisrakentamisen yhteydessä kannattaa aina. Säästöjä syntyy jo siinä, kun voit hyödyntää kaivuutöiden yhteydessä syntyvät maamassat pihan muotoilemiseen ja vältyt turhalta siirtelyltä. Suureksi hyödyksi on myös se, että talon rakennustöiden vaatimien konetöiden yhteydessä voit teettää myös piharakentamisen konetyöt. Istutusalueiden, kiveysten, laatoitusten, muurien, pengerrysten, pihavalaistuksen ja pientenkin piharakennusten rakentaminen pääsääntöisesti vaatii kaivinkonetta.


Pihan rakentamisen voi ajoittaa useammalle vuodelle, mutta suunnitteluun on järkevää ja kustannustehokasta paneutua hyvissä ajoin!  Pihasuunnitelman avulla voit säästää suunnitelman hinnan jo maanrakennustöiden yhteydessä.


Pihasuunnitelman avulla säästät aikaa, vaivaa ja selvää rahaa myös mm. turhien ”kantapään kautta” –kokeilujen jäädessä pois. ”Tekemällä oppii” –periaate sopii moneen yhteyteen elämässä, mutta mm. piharakentamisen kohdalla se voi koitua kalliiksi ja kärsivällisyyttä koettelevaksi toimintatavaksi. Lisäksi se voi pahasti syödä puutarhainnostusta.


Kattava pihasuunnitelma mahdollistaa tarjousten pyytämisen niin materiaalien kuin työnkin osalta. Yksityiskohtaisen suunnitelman pohjalta saadut tarjoukset ovat vertailukelpoisia sekä sisällöltään että hinnaltaan.2. Paras ajankohta pihasuunnitelman tilaamiselle?


Paras aika suunnitelman tilaamiselle on syksyllä, ennen lumentuloa. Suunnitelma valmistuu talven aikana ja pääset hyvissä ajoin keväällä rakentamaan pihaasi tai pyytämään tarjouksia viherrakentajilta. Kevät ja kesä ovat puutarha-alalla kiireistä sesonkiaikaa ja silloin suunnitelmaa saattaakin joutua odottamaan pari kuukautta. On hyvä huomioida, että myös viherrakentajat ovat keväällä varattuja.


Uudisrakentajan kannattaa ottaa yhteys pihasuunnittelijaan heti rakentamisprojektin alkumetreillä, jolloin suunnitelmasta saadaan kaikki hyöty irti jo maansiirtotöiden yhteydessä. Ota yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä suunnitelmaa harvoin pääsee heti yhteydenoton jälkeen työstämään.


Vanhan pihan omistajan kannattaa turvautua neuvontakäyntiin, ennen kuin ryhtyy puiden kaatoihin, istutusalueiden uudistamisiin yms. toimenpiteisiin. Neuvontakäynnillä voidaan kartoittaa suunnittelun tarvetta. Vanhoja pihoja tulee uudistaa harkiten, sillä usein ne sisältävät hienoja ja kestäviä kasviaarteita, jotka on hyvä säilyttää. Neuvontakäynti onnistuu yleensä nopealla aikataululla milloin tahansa sulan maan aikana.3. Kuinka suunnitteluprosessi etenee?


Pihasuunnittelu alkaa paikanpäällä tehtävällä tutustumiskäynnillä eli alkukartoituksella. Käynnin aikana selvitetään suunniteltavan alueen lähtötiedot, asukkaiden toiveet ja tarpeet sekä tulevan pihasuunnitelman tarkkuus (luonnossuunnitelma vai pihasuunnitelma). Alkukartoituksen aikana kuuntelen asiakkaan toiveita hyvin tarkalla korvalla ja suunnitteluun liittyviä asioita käydään perusteellisesti yhdessä läpi. Alkukartoituksen yhteydessä laaditaan kirjallinen pihasuunnittelusopimus.


Asiakas on ennen käyntiä toimittanut suunnittelijalle asemapiirroksen tai tonttikartan postitse tai sähköpostitse. Mikäli asiakkaalla ei ole toimittaa tarvittavia asiakirjoja, mittaa suunnittelija suunniteltavan alueen ja sijoittaa mittaustensa pohjalta mm. rakennukset, tieliittymät ym. kiinteät säilytettävät rakenteet piirrokseen.


Alkukartoituksen pohjalta laaditaan luonnos, jonka avulla asiakas hahmottaa pihan tilojen, toimintojen ja kasvillisuusalueiden sijainnin. Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu vain luonnossuunnitelman laatimisesta, toimitetaan se asiakkaalle postitse. Jos asiakas on tilannut kattavan pihasuunnitelman, esitellään käsin piirretty luonnos hänelle henkilökohtaisesti, yleensä suunniteltavassa kohteessa. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus kommentoida luonnosta ja esittää siihen omia muutosehdotuksiaan ja toiveita. Tässä vaiheessa mietitään yhdessä tarkemmin kasvi- ja materiaalivalintoja. Suunnittelutyö jatkuu asiakkaan kommenttien pohjalta. Suunnittelutyö on vastavuoroista kanssakäymistä ja suunnitelmaa työstetäänkin tarvittaessa yhdessä vielä luonnoksen hyväksymisen jälkeenkin - tavoitteena on nimenomaan asiakkaalle mieleinen lopputulos.


Valmis pihasuunnitelma luovutetaan postitse, ellei asiakas pyydä paikanpäällä luovuttamista ja valmiin suunnitelman esittelyä. Pihasuunnitteluasiakas voi kysyä suunnitelman sisältöön liittyvistä asioista suunnitelman luovuttamisen jälkeen esim. pihan rakentamisen aikana, vaikka rakentaminen ajoittuisi myöhemmille vuosille. Tärkeintä on se, että asiat tulevat ymmärretyksi ja rakentaminen sujuu suunnitellusti.4. Millaisia pihoja PuutarHanne on suunnitellut?


Valtaosa pihoista on ollut omakotipihoja haja-asutusalueilla, taajamissa ja kaupunkialueilla, sekä vapaa-ajan asuntojen pihoja. Joukkoon mahtuu myös rivitalopihoja sekä maatilan pihapiirejä. Suuri osa asiakkaistani on halunnut rakentaa pihansa itse, joten panostankin hyvin kattavaan ja seikkaperäiseen työohjeistukseen, jonka avulla omatoimirakentajat selviävät urakastaan.


Yhteistä kaikille pihoille on ollut toive helppohoitoisuudesta. Asiakkaani ovat arvostaneet suomalaisia piha- ja puutarhaperinteitä. Oman leimansa ovat antaneet hyvin suuresti vaihdelleet puitteet pihan historian, sijainnin, maaperän, ympäröivän luonnon ja rakennuskannan yms. määrävien tekijöiden mukaan. Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan pihoista on suunnitelmaan muovautunut hyvin oman näköisiään, ja pyrinkin toteuttamaan toiveet pienimpiä yksityiskohtia myöten, toki mm. ympäröivän luonnon ja maaperän asettamat rajoitteet huomioon ottaen.


Onnistuneen suunnitelman pohjana on avoin ja luottamuksellinen kontakti suunnittelijan ja asiakkaan välillä.


PuutarHanne Kysymyksiä

 

(c)2018, All Rights Reserved